ŞİİR OKULU

Vesiletü’n Necat İnceleme

Sosyal Medyada Paylaş:

Vesiletü’n Necat

 “Münâcât”, “Velâdet”,

“Mûcizât”, “Mi’rac”, “Vefat” ve “Duâ”

olmak üzere altı bölümden oluşur:

Toplam 770 beyitten ibarettir.

Münacat yani Allah’a yakarışla başlar.

Allah âdın zikr edelim evvelâ

Vacib oldur cümle işte her kula

Birdir ol birliğine şek yok dürür

Gerçi yanlış söyleyenler çok dürür

Cümle âlem yok iken ol vâr idi

Yaradılmışdan ğani cebbar idi.

Veladet bahrinde Hazreti Peygamber’in doğumu işlenmektedir.

Amine hatun Muhammed annesi

Ol sadeften doğdu ol dür danesi

Çünki Abdullah´dan oldu hâmile

Vakt erişdi hefte vü eyyam ile

Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn

Çok alametler belirdi gelmedin

Ol Rebiul evvel ayı nicesi

On ikinci gice isneyn gecesi

Ol gice kim doğdu ol hayrûl beşer

Anesi anda neler gördü neler

Dedi gördüm ol Habibin ânesi

Bir acep nur kim güneş pervanesi

Berk urup çıktı evimden nagehan

Göklere dek nur ile doldu cihan

Gökler açıldı ve feth oldu zulem

Üç melek gördüm elinde üç alem

Biri meşrık biri mağribde anın

Biri damında dikildi Kâ´benin

Bildim anlardan kim ol halkın yeği

Kim yakin oldu cihana gelmeği

Şairler

herkesin görüp geçtiği bilip yürüdüğü bir nesneyi bir hadiseyi bir oluşu duyuş hâline getirirler.

 İnsan ruhunun geçirgenliği şairin duygusunu kopyalar, çoğaltır, tekrarlar, büyütür.

Mucizat bölümünde Hazreti Peygamber’in mucizeleri anlatılır.

Yaradılmış cümle oldu şadüman

Gam gidip alem yeniden buldu can

Cümle zerrat-i cihan edip seda

Çağrışuben dediler kim merhaba

Merhaba ey âl-i sultan merhaba

Merhaba ey kan-i irfan merhaba

Merhaba ey sırr-ı fürkan merhaba

Merhaba ey derde dermân merhaba

Merhaba ey bülbül-i bağ-ı Cemâl

Merhaba ey derde derman merhaba

Merhaba ey mah-ü hürşid-i Hüda

Merhaba ey Hakk´dan olmayan cüdâ

Merhaba ey asi ümmet melcei

Merhaba ey çaresizler eşfai

Merhaba ey can-ı bâki merhaba

Merhaba uşşaka saki merhaba

Merhaba ey kudreti ayn-ı Halil

Merhaba ey has-ı mahbub-u Celil

Merhaba ey rahmeten lil´alemin

Merhaba sensin şefia´l müznibin

Merhaba ey Padişah-ı dû cihân

Miraç bölümünde onun mucizelerinden biri olan miraç mucizesi işlenmiştir. Vefatı ve dua faslı ile eser biter.

Ya Muhammed ben sanâ kıldım ata

Ümmetini sanâ verdim ey Habib

Cennetimi anlara kıldım nasib

Ey habibim nedir ol kim diledin

Bir avuç toprağa minnet eyledin

Ben sanâ aşıkı olucak ey latif

Senin olmaz mı dü alem eş şerif

Zatıma mir´at edindim zatını

Bile yazdım adım ile adını

Hem dedi kim ya Muhammed ben seni

Bilürem görmeğe doymazsın beni

Liyk varıp davet et kullarımı

Ta gelüben göreler didarımı

Alıntı : http://www.ahenkdergisi.com/?p=893

Sosyal Medyada Paylaş:

Şiirler Hiç Bitmesin İstiyorum

Leave a Reply

error: Content is protected !!