ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

Çocuklara Şiir Ezberletip Okutmanın Yararları

Sosyal Medyada Paylaş:

Çocuklara şiir ezberletip okutmanın birçok yararı vardır.

Bunları Enver Naci Gökçen şöyle sıralamaktadır:

1. Anadili sevgisi ve eğitimi:

Çocuklar, yazınsal niteliği olan şiirleri ezberleyerek anadillerinin kullanılış özelliklerini tammaya başlarlar. Dilin anlatım gücü, değişik kullanım biçimleriyle düzeye uygun şiir örnekleriyle, çocukların anlam dünyasına sunulur. Şiir, dilin bilinçle ve özenle kullanması gerektiğine ilişkin ipuçları sunar; dilin güzel ve etkili kullanımı için doğal bir öğrenme ortamı yaratır.

2. Sanat eğitimi:

ve resmin anlatım olanaklarıyla kurgulanmış kitaplara ilgi duymaya ve onların iletilerini anlamaya yönelir. Bu ilgi ve yönelim, duyuların eğitilmesi, yazın kültürü edinilmesi için gerekli olan süreçleri işletir. Yazın (edebiyat) eğitimi her şeyden önce bir duygu ve düşünce eğitimidir. Duyuları eğitir, düşünceyi besler ve geliştirir. Küçük yaşta, çocuk gerçekliğine ve duyarlığına uygun, dilin anlatım güzelliğini yansıtan şiirlerle karşılaşan bir çocukta, dil bilinci ve sevgisi oluşmaya başlar.  

3. Düş gücü eğitimi:

Çocukların çok zengin ve devingen bir düş (hayal) dünyası vardır. Okul öğretiminin, çocukların bu özelliğini, çocuk dünyasımn en belirleyici yönünü geliştirebilecek eğitsel süreçleri işletmesi gerekir. Öğretmeye dayalı etkinlikler, çocukların düş gücünü kullanabileceği uygulamalarla bütünleştirilmelidir. Şiir bu sürecin en işlevsel aracı olmalıdır. Çünkü şiir dili ile çocuğun yaşamı ve düşleri arasında büyük benzerlikler vardır. Başka bir söyleyişle, çocukların sürekli devinim halindeki düş ve düşünce dünyası, şiir dilinin yaratıcı kurgularıyla beslenmelidir.

 

Düş kurma, düşsel serüvenlere çıkma gibi beceriler kuramsal açıklamalarla öğ-retilemez. Şiir, öğretme amacı gütmez; temel işlevi sezdirmek, sezinle

 

Çünkü şiir sanatçının insan ve yaşam gerçekliğini düş ve düşünme gücüyle yeniden biçimlendirdiği, ona yeni ve özgün anlamlar, yorumlar kattığı öznel bir anlatımıdır. Bu anlatımın paylaşılabilmesi için, her okurun, öncelikle düş gücünü devindirmesi gerekir. Şiir, çocuk gerçeğine uygun, çocukların düş gücünü geliştirecek bir araç olarak eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

 

4. Bellek eğitimi:

Şiir, çocukların duyularım eğitirken onların kavramsal gelişimlerine de katkı sağlar. Çocuğun ezberleme isteği duyduğu şiirler, dikkatini bir metne yoğunlaştırması ve metni belleğinde saklayabilmesi için fırsat yaratır. Şiirler üzerine yapılan konuşmalar, çocukların düşünme ve yorum gücünü geliştirir.

 

5. Toplumsal eğitim:

Topluluk karşısında şiir okuma, çocuğun kendine olan güven duygusunu geliştirir, yaşama sevincini besler. Kendi yeterliklerini tanımasına olanak sağlar. Şiirlerin, söz korosu biçiminde seslendirilmesi grup bilinci oluşturur. Birlikte iş yapma anlayışını geliştirir.

 

Şiir okuma ve dinleme çalışmaları toplumsal etkileşim ortamları yaratır. Mary J. Gander ve Harry W. Gardiner, çocukların toplumsal etkileşime nasıl girdiklerini şöyle açıklarlar: “Çocuklar, başkalarıyla iletişim kurmak, oynamak, paylaşmak, onlara bir şeyi açıklamak, hatta onlarla birlikte yaşamak zorunda kaldıklarında, sık sık başkasımn bakış açısını, gereksinmelerini ve duygularını da dikkate almak zorunda kalırlar. Başkalarının farklı düşüncelere, konuşma biçimlerine, giysilere, oyuncaklara ve oyunla ilgili görüşlere sahip olduğunu keşfederler.” Bu etkileşim, onların benmerkezli düşüncelerini değiştirmelerine ve sorgulamalarına; demokratik bir anlayış geliştirmelerine katkı sağlar.

6. Değerler eğitimi:

Şiirler, çocuklara ulusal ve evrensel değerlerin tanıtılması ve duyumsatılması için etkili bir araçtır.

Okulöncesi dönemde çocuklar iyi, kötü, güzel, çirkin gibi kavramları öğrenir ve bu değerleri içselleştirmeye başlarlar. Yaşamın bu evresinde, vicdamn temelleri atılır ve ahlâkî değerler sistemi de biçimlenmeye başlar. Şiir, çocukların beğenilerini inceltir. Onlara insanlığın genelgeçer değerlerini sezinletir, kavratır.

Uyak, ölçü, ses örüntüsü (ritim), ses yinelemeleri gibi öğeler ile imge, tasarım ve benzetmeler şiir dilinin yapı taşlarıdır. Çocukların, dilin anlatım gücünü ve yaratıcı özelliğini sezmeleri; işitsel olarak seslerin, sözcüklerin uyumunu duyumsamaları açısından, okulöncesi eğitim süreçlerinde düzeye uygun şiirlerle karşılaştırılması gerekir.

Dilin etkili kullanımını örneklendiren ve çocuğa göre olan şiirler, çocukların öykünebilecekleri dilsel bir model oluşturmaları açısından çok önemlidir.

 Alıntı : turkceciler.com/okuloncesi-egitimde-siir.html

Sosyal Medyada Paylaş:

Şiirler Hiç Bitmesin İstiyorum

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!