ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

Şiir Gibi

Sosyal Medyada Paylaş:
“ Şiir Gibi”, Durdu Şahin’in; Sevgi Pınarı (1986), Kutsal Sevda (1988), Kar Çiçeği (1990), Bir Demet Çiçek (1992), Kuşluk Vakti (1997) ve Gül Yağmuru (2005) adlı kitaplarından sonra yayınlanan son şiir kitabının adıdır.

Durdu Şahin, bir şiir müptelâsıdır. Bunu, yayınladığı şiir kitaplarının arasındaki kısa zaman aralıkları da göstermektedir. Şüphesiz ki, bu arzu, onu, çok yazmaya ve çevresindekilere de, kendini, ilgi odağı hâline getirmeyi sağlıyor. Aslında, ondaki bu his, herkesin çok okumasını ve çok yazmasını istemesinden geliyor. İyi niyetli oluşu, bu gayretinin zeminini oluşturuyor. Kısaca; adı “ Durdu” ammâ, hiç durmuyor!

İlk şiir kitaplarına yazdığım “ Takdîm” yazılarımda da ifade ettiğim gibi, Durdu Şahin, hâlâ yirmi beş yıl evvellerin “heyecanı”nı yaşamaktadır. Şunu da hemen belirtmeliyim ki, o zamanki heyecanı bir yana, elli yaşını aşmasına rağmen, yine tıpkı yirmi beş yaşındaki gibi “ aceleceliği” devam etmektedir. İstiyor ki, ele aldığı bir iş hemen halledilsin, yazdığı bir şiir hemen en son hâline ulaşsın ve mükemmel olsun. Bu hâl; muhakkaktır ki, bir “ iç itiş”in eseridir. Elbette ki; bu, bir kusur değildir ammâ, san’ata aksederse, “ eser üzerinde yeterli düşünmeyi” aksatır.

“ Şiir Gibi” , yüzdoksaniki sayfadır ve Çorum Belediye Başkanlığı’nın Kültür Yayını olarak şiirseverlere sunulmuştur. Belediyelerimizin, kültür yayınlarına el uzatması, takdir edilmesi gereken bir husustur. Dünyada en az kitap okuyan ülkelerden biri oluşumuz ve şâir, edip ve yazarlarımızın maddî imkânsızlıkları, temenni ederim ki, kültür ve san’ata önem veren belediye başkanlarımızın gayretleriyle biraz olsun telâfi edilmiş olacaktır.

Eserin “ Takdim”ini yazan Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün yaptığı tespit, şâyân-ı dikkattir. Diyor ki: “ Mensubu olduğumuz medeniyetin cihanşümul hâle gelmesinde fütuhat şuuru kadar ilim, kültür, sanat ve musikiye verilen ehemmiyetin de önemli bir rol oynadığı muhakkaktır. Zira, bizim medeniyetimiz kültür-sanat ve incelikler medeniyetidir.” ( sy .4)

Bu güzel düşüncelere katılmamak mümkün değildir. Temennimiz, Türk Milleti’nin, Hazret-i Mevlânalar, Yûnus Emreler, Fuzûlîler,Sinanlar, Nâbîler, Bâkîler, Uluğ Beyler…yetiştirerek, “ incelikler medeniyeti”ne yeniden kavuşmasıdır. Ancak; bir hakikati de söylemek mecbûriyetindeyim ki, bu çalışma ve okuma hızımızla değil, durgunluğumuzla; ” düşünmeye” bunca az zaman ayırmamızla, – ve, bu gidişle- bunun tahakkuku da mümkün değildir!

Kitaptaki şiirler, ekseriyetle “öğretici/didaktik” şiirlerdir. Bu şiirlerle şâir; insanın, önce kendine karşı ve ardından, insanlar arası münâsebetlerde uyum sağlanması hususunda, telkin ve tavsiyelerde bulunur.

Durdu Şahin’in şiirlerindeki ana tema, “ vatan-millet- bayrak, din ve insan sevgisi” olarak kendini gösterir. Memleket coğrafyası ( şehir, kasaba ve köyler)hakkında yazdığı şiirlerde de hem bu vatan sevgisi ve hem de tabiat ve târih sevdâsı ön p(i)lândadır.

“ Mert İnsan Ol “ adlı şiirinde “ dürüstlüğü” öne çıkarır:

“ Kim ne derse desin sen,
Dürüst ve mert insan ol!
Mâzîni ibretle an,
Dürüst ve mert insan ol!
(.) “Yakın ol Hakk’a, yakın!
Erdem nişanı takın!
Önce nefsinden sakın,
Dürüst ve mert insan ol!” ( sy.139).

“ Bu Hayatın Sonu Var” başlıklı şiirinde, her şeye boş vermek yerine, çalışmayı ve ilim tahsil ederek, insanlığa faydalı olmayı tavsiye eder:

“ Hiç kimseye yan bakma,
Bu hayatın sonu var.
İbâdetinden bıkma,
Bu hayatın sonu var.
(.) Eli aç yaradana,
Dil ol, dil uzatana.
Kızma Hakk’ı tutana,
Bu hayatın sonu var.
İlim, fen öğren, öğret,
Tahsilini ilerlet.
Dâimî olsun gayret
Bu hayatın sonu var.” ( sy. 110)

Durdu Şahin, Allah sevgisini de “ Allah Diyelim…” başlıklı şiirinde şu mısralarla ifade eder: “ Bitmeyen bir şevk ile,/ Allah diyelim Allah!/ En güzel âhenk ile,/Allah diyelim Allah!/Kolaylıkta ve zorda, /Hem varda, hemi darda,/ Bütün zaman, her yerde,/ Allah diyelim Allah!” ( sy.159)

Kendi mecrâsında, iyi niyetle ve samimiyetle hizmet eden herkesi tebrik ediyorum.

Başarılar diliyorum!..

M. Halistin KUKUL
Emekli Öğretim Görevlisi

Kaynak : Edebiyat Defteri

Sosyal Medyada Paylaş:

Şiirler Hiç Bitmesin İstiyorum

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!