• ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  ŞİİR VE ZİHNİYET

  Her edebî metin sanatkârın dünya görüşünü, her sanatkâr da içinde yaşadığı çevrenin ve dönemin sanat anlayışını, sosyal, siyasî, dinî, ekonomik, askerî ve kültürel hayatının özelliklerini ve etkisi altında kaldığı geleneği yansıtır. İşte, sanatçının eserine yansıttığı, bir dönemdeki dinî, siyasî, sosyal, ekonomik, sivil ve askerî hayatın duygu, anlayış ve zevk bütününe zihniyet denir. Bu bakımdan bir şiir incelenirken sanatçının yetiştiği dönem, o dönemin sosyal, kültürel ve sanatsal

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  Sufi ve Şiir – Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası

  Serlevha Şol şi’r kim sâmi’i giryân u sekrân eylemez Yok halâvet anda hîç atşânı reyyâtı eylemez   Ehl-i hâle, ehl-i hâl şi’ri verir zevk u safâ Ehl-i zâhir sözünü hâl ehli burhân eylemez   Şâirân’ın kalbleri Hakk’ın hazâini imiş Hem mukallid sözleri uşşâkı hayrân eylemez   Ehl-i hâlin kalbine ilham eder şi’ri Hudâ Ehl-i zâhir sözleri irşâd-ı ihvân eylemez   Ehl-i hâlin sözleri ikaz eder gafilleri Ehl-i zâhir şi’ri ışk u cezbe ityân eylemez   Ehl-i hâlin sözleri haktır ki Hak’tan söyler ol Ehl-i zâhir sözleri teşvîk-i yârân eylemez   Var nice şi’r-i fasîh, mevzûn, belâgatli, rakîk Okuyanlar, dinleyenler kesb-i irfân eylemez  

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  Yahya Kemal Şiirlerinde Aşk

  Yahya Kemal Şiirlerinde Aşk Türk şiirinde önemli bir dönüm noktası, gerek ses ve gerekse de dil açısından modern şiirin öncüsü olan Yahya Kemal’i ölümünün ellinci yılında ne kadar tanıyoruz? Bugün şairliğe hevesli olanlar Yahya Kemâl’in şiirindeki perspektifin ne kadarını biliyorlar? Bundan da öte, Yahya Kemal bizim için ne ifade eder? Şüphesiz Yahya Kemal, tarih anlayışı, şiir dili ve şiire getirdiği ses anlayışı, bunun yanında şiirine konu olan temalar açısından çok yönlü incelemelere tâbi olması gereken bir şahsiyettir. Ancak, yazımızda günümüz popüler konularından olan ‘aşk’ açısından Yahya Kemal şiirini incelemeyi uygun gördük ki, Yahya Kemal’in şiirlerini anlama ve anlatmaya katkıda bulunalım.    Sonsuzluk-Ufuk özlemi Ve Hayal-Rüya âlemi Yahya Kemal’in aşk anlayışının…

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  Hüsn ü Aşk ve Şeyh Galip’in Şiir Anlayışı

  Klâsik Türk edebiyatının son büyük temsilcisi sayılan Şeyh Gâlib’in “Hüsn ü Aşk” adlı kitabı, onun şiir anlayışının özeti gibidir. Bu eser yalnız Türk edebiyatının değil, dünya edebiyatının da numune-i imtisallerinden sayılmaktadır. Zira eser, klâsik bir aşk mesnevisinden öte hususiyetler taşımaktadır. Hüsn ü Aşk; edebî, tasavvufî, sosyal, hatta siyasî hususlara getirdiği tenkidlerle de dikkat çekmektedir. Gâlib’in şiir anlayışını “Hüsn ü Aşk” adlı eserini temel alarak açıklamak zannımızca en doğrusu olacaktır. Hüsn ü Aşk, “Eski şiirde tenkid yoktur”, hükmünü verenlere, müşahhas bir cevaptır. Sadece Şeyh Gâlib değil, onun gibi şiirin zirvelerine tırmanmış büyük şairlerin çoğu, şiirle ilgili görüşlerini hiç olmazsa eserlerinin satır aralarına serpiştirmiş ve doğrusu kendi zamanlarını da aşan tespitleriyle şairlik…

error: Content is protected !!